4. HẢI QUÂN

.

Website Hải Quân của HQ. Nguyễn Văn Phảy (K.26/NT):