1. SINH HOẠT

Xem hình ảnh sinh hoạt Cộng Đồng, Hội Đoàn (by Mary Nguyễn)……..Click here

2016

2014 – 2015

THÀNH LẬP HỘI CHIẾN HỮU QUÂN CÁN CHÍNH PORTLAND & VÙNG PHỤ CẬN

  1. BIÊN BẢN LẬP HỘI CHIẾN HỮU
  2. BAN CHẤP HÀNH
  3. ĐƠN XIN GIA NHẬP