Nam Phương Hoàng Hậu – Những Thước Phim Quý Giá

Đây là những thước phim quý về Nam Phương Hoàng Hậu cùng vua Bảo Đại và các con.
Nam Phương hoàng hậu (14 tháng 12 năm 1914 – 16 tháng 9 năm 1963), là hoàng hậu duy nhất của hoàng đế Bảo Đại thuộc triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Bà cùng với Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, chính thất của Nguyễn Thế Tổ Gia Long hoàng đế, là 2 vị Hoàng hậu duy nhất trong hoàng tộc nhà Nguyễn mang tước vị Hoàng hậu khi còn sống.
Bà là hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, và cũng là hoàng hậu cuối cùng của chế độ Quân chủ Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *