TIN TỨC CẢI TÁNG 61 TỬ SĨ BĐQ VÀ 43 TỬ SĨ SĐ18BB TẠI AN LỘC BÌNH LONG

Họ và Tên Số Quân Đơn Vị Ngày Tử Trận
1 TS Nguyễn Ph        An              51/107…. ĐĐ4 TĐ52BĐQ 11/5/1972
2 B1 Nguyễn tuấn Anh 71/128548 TĐ31BĐQ 25/05/1972
3 Trần trọng  Nhân 68/104289 BĐQ 15/04/1972
4 B2 Đặng văn An 69/149840 TĐ31BĐQ 13/06/1972
5 B1 Trần văn Ba 71/383565 TĐ36BĐQ 11/6/1972
6 B1 Nguyễn văn Cảnh 74/105691 TĐ31BĐQ 18/06/1972
7 Điểu Cao  TĐ74BĐQ  7/1972
8 TS1 Nguyễn Chuyên 73/217507 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972
9 B2 Chu văn Cường 74/114054 TĐ31BĐQ 27/05/1972
10 TH S Lê văn cường 64/125135 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 16/05/1972
11 HS Nguyễn văn Đang   ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/5/1972
12 TS Nguyễn văn Đông 71/103521 TĐ36BĐQ 7/5/1972
13 B2 Trịnh Dũng 73/108848 BCH TĐ52BĐQ 11/5/1972
14 HS Nguyễn văn Được 69/125616 TĐ36BĐQ 10/5/1972
15 HS Dương xú Há 62/179159 TĐ36BĐQ 11/6/1972
16 HS1 Lê ninh Hải 64/189822 TĐ36BĐQ 3/7/1972
17 HS Đỗ văn hai 72/102446 BCH TĐ52BĐQ 7/6/1972
18 ĐU Lê văn Hiếu 65/145324 ĐĐ1TD52BĐQ 13/05/1972
19 HS1 Nguyễn văn Hoài 66/400108 BCH TĐ52BĐQ 1606/1972
20 B2 Trần Hoài 74/109370 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 8/5/1972
21 Nguyễn văn Hưởng 73/123516 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 2/5/1972
22 B1 Trần đức Lân 61/578478 TĐ36BĐQ 5/5/1972
23 B2 Nguyễn Bá Long 72/147048 TĐ31BĐQ 11/6/1972
24 B2 Hà văn Lượng   TĐ36BĐQ 11/6/1972
25 B2 Hồ văn Mão 69/106734 TĐ36BĐQ 10/5/1972
26 B1 Nguyễn văn Nam 74/112571 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/7/1972
27 Phan văn Nam 63/122313 TĐ36BĐQ 11/5/1972
28 TR U Tr  Đình Phúc 69/209955 TĐ52BĐQ 19/05/1972
29 HS1                 Phương 74/521330 TĐ52BĐQ 11/5/1972
30 B2 Nguyễn văn Quang 71/126277 TĐ36BĐQ 7/6/1972
31 HS1 Nguyễn văn Sơn 66/151819 TĐ36BĐQ 14/05/1972
32 B1 Nguyễn văn Sơn 66/128548 TĐ36BĐQ 20/05/1972
33 HS Phạm Hắt Sơn 69/124285 ĐĐ2 TD52BĐQ 23/05/1972
34 HS1 Đinh văn Song 70/109172 ĐĐ2 TĐ36BĐQ 15/06/1972
35 B2 Kiều văn Tách 73/111521 TĐ36BĐQ 17/05/1972
36 TH T Nguyễn Minh Tâm 63/111171 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972
37 HS1 Hồ văn Tám   ĐĐ1 TĐ52BĐQ 8/6/1972
38 B2 Đỗ ngọc Tâm 72/149960 TĐ31BĐQ 22/05/1972
39 B1 Lê Thạch 72/204083 TĐ31BĐQ 27/05/1972
40 HS Nguyễn văn Thanh 69/108099 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 22/05/1972
41 HS Lê văn Thọ 73/111046 TĐ31BĐQ 14/05/1972
42 HS Nguyễn văn Thơm 72/105570 TĐ36BĐQ 13/06/1972
43 HS1 Trần văn Thuỷ 69/156326 Đ36BĐQ 12/5/1972
44 HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi)   ĐĐ3 TĐ52BĐQ 13/05/1972
45 Đỗ Ngọc Tiến 74/189540 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 12/5/1972
46 B2 Trần văn Tính 72/112416 TĐ36BĐQ 3/5/1972
47 B1 Đinh Bá Tòng 63/108883 TĐ36BĐQ 21/06/1972
48 TS Nguyễn văn Trường   TĐ52BĐQ 8/6/1972
49 B1 Trần văn Tuy 73/114120 TĐ36BDQ 13/06/1972
50 B2 Phạm Văn 73/225395 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 14/05/1972
51 Vô danh Nhảy Dù  7/1972
  10 hài cốt vô danh      
     
1323833369-1
DANH SÁCH TỬ SĨ SƯ ĐOÀN 18 BỘ BINH ĐÃ ĐƯỢC CẢI TÁNG
DANH  SÁCH  TỬ SĨ  TẠI  AN  LỘC
 
01-         HUỲNH KIM    HOÀNG         61/159314         SĐ18BB                        1972     THẺ  BÀI
02- B2    LÊ          VĂN   CHIẾN           71/118421         SĐ18BB                        1972    CĂN CƯỚC Q N
03-         LƯU       HỮU    TƯ                 72/120841         SĐ18BB                        1972    THẺ BÀI
04-         TRẦN    MINH   TÂM             72/114020         SĐ18BB                         1972   THẺ BÀI
05-          NGUYỄN VĂN  TÂY                 1944       TĐ1TĐ48SĐ18BB      30-5-1972   Thân nhân đã nhận
06- B1    NGUYỄN VĂN  THÁI            75/104307  TĐ1TĐ48SĐ18BB      21-6-1972    BIA
07- B1   TĂNG       VĂN   NHỎ             75/106671  TĐ1TĐ48SĐ18BB      21-6-1972    BIA
08- B1   LIỄU          VĂN  THANH       72/114633   TĐ1TĐ48SĐ18BB      21-6-1972    BIA
09- B1   TRẦN        VĂN   RỚT             72/143232  TĐ1TĐ48SĐ18BB      20-6-1972    BIA
10- HS1 PHẠM       VĂN    TƯ              59/152334  TĐ1TĐ48SĐ18BB      10-7-1972    BIA
11- B1   NGUYỄN  THẾ     TY               58/866963  TĐ1TĐ48SĐ18BB      10-7-1972    BIA
12- TS1 TRẦN        VĂN     ANH          70/000285  TĐ1TĐ48SĐ18BB      03-7-1972    BIA
13- HS1 ĐẶNG      VĂN    LỢI              70/115479  TĐ1TĐ48SĐ18BB      22-4-1972    BIA
14- HS1 NGUYỄN VĂN   HƯỜNG       57/154870  TĐ1TĐ48SĐ18BB      14-6-1972    BIA+THẺ BÀI
15- B1    TRIỆU      VĂN   BẮC             72/123782  TĐ1TĐ48SĐ18BB      14-6-1972    BIA+THẺ BÀI
16- HS1 TRẦN     BỬU      TỰ               62/137789  TĐ1TĐ48SĐ18BB      14-6-1972    BIA
17- B1    HOÀNG               VÂN            75/103950  TĐ2TĐ48SĐ18BB       03-7-1972    BIA
18- TS1 NGUYỄN VĂN  GẦM (CẦM) 66/107987  TĐ2TĐ48SĐ18BB       03-7-1972    BIA
19- B1   NGUYỄN             TÌNH            73/131047  TĐ2TĐ48SĐ18BB       23-7-1972    BIA
20- TS1 TRẦN     TH         SƠN             67/404383  TĐ2TĐ48SĐ18BB       19-6-1972    BIA
21- HS1  HUỲNH  VĂN    GO (CO)      55/159731  TĐ2TĐ48SĐ18BB       10-6-1972    BIA
22- HS1 TRẦN   QUỐC     SIÊN                485007   TĐ2TĐ48SĐ18BB       30-6-1972    BIA
23- TS1 TRẦN –S –TH –   LONG          70/131561  TĐ2TĐ48SĐ18BB       27-7-1972    BIA
24-         ĐỖ    VĂN           ĐỨC             69/152180  TĐ2TĐ48SĐ18BB       27-7-1972    BIA+THẺ BÀI
25-         PHẠM   NGỌC    LỢI               69/157297  TĐ2TĐ48SĐ18BB       15-7-1972    BIA+THẺ BÀI
26- B1   CHÂU               SUÔL                   505916   TĐ3TĐ48SĐ18BB       18-6-1972    BIA
27-        LÝ    MINH       HOÀNG           70/137106  TĐ3TĐ48SĐ18BB       25-7-1972    BIA
28- B1  TRẦN   VĂN     …….                                   TĐ3TĐ48SĐ18BB       10-7-1972    BIA
29- HS1 NGUYỄN VĂN TRUY             71/121925  TĐ3TĐ48SĐ18BB       18-6-1972    BIA
30- HS1 NGUYỄN VĂN  DƯƠNG        70/143628  TĐ3TĐ48SĐ18BB       03-7-1972    BIA+C C Q N
31-         TRẦN    VĂN     NHU               65/107695  TĐ3TĐ48SĐ18BB       24-6-1972    BIA
32-         NGÔ      VĂN    BÁO                73/128710  TĐ1TĐ52SĐ18BB       01-7-1972    BIA+THẺ BÀI
33-         LÂM     LÊ     NGUYÊN           73/113371        TĐ52SĐ18BB                  1972   THẺ BÀI
34- HS1 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG       61/101385        TĐ31BĐQ              13-4-1972    BIA
35- TS   LÊ   VĂN          QUANG           68/400070        TĐ31BĐQ              13-4-1972    BIA
36- HS   TRẦN               THUẬN            72/123834        TĐ31BĐQ              13-4-1972    BIA
37- TS1 SƠN  CẢNH      XUÂN             67/814386        TĐ31BĐQ              13-4-1972    BIA
38- B2   TRẦN  NGỌC  BÍCH                70/080572        TĐ36BĐQ              17-6-1972    BIA
39- B2   NGUYỄN VĂN  ĐỒNG            69/186326        TĐ36BĐQ              17-6-1972    BIA
40-         VÕ   VĂN       SINH                  70/105190         TĐ? ND                 17-4-1972    CĂN CƯỚC Q N
41-         HUỲNH MINH THÔNG           70/212143         TĐ? ND                 17-4-1972    BIA
42-         ĐIỂU               GIA                          1942        ĐĐ 251 ĐPQ                       1972   CĂN CƯỚC Q N
43-         NGUYỄN VĂN  THỜI              47/275205    ĐĐ 251 ĐPQ                        1972   CĂN CƯỚC Q N
44-         NGUYỄN VĂN    NHA                   1900         THƯỜNG DÂN        13-4-1972    BIA
 
Hình0062.jpg

3 Tử Sĩ tìm thấy ở Phan Rang đã được cải táng:

1 – Nguyễn …Thức : Số quân 74/212749
2 – Phạm Nhân : Số quân 76/108843
3 – Kiều Mỹ Cư: Số quân 76/112410
 
DSCN2614.JPG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *