Tổ chức một đại lễ của QLVNCH

www.quoctoan.com

Video cách Chào Kiếm và Một Phút Mặc Niệm đúng cách:

I – Các Chức vụ và các đơn vị của một đại lễ:

Chủ tọa buổi lễ   – Chủ Tọa – là một quan chức chính quyền, hoặc một Sĩ quan QLVNCH.

Xướng ngôn viên   – XNV – có thể là một dân sự hoặc một Sĩ quan QLVNCH.

Sĩ quan Chỉ huy buổi lễ   – SQCH – là một Sĩ Quan, với một tiểu đội danh dự  TĐDD.

Toán Quốc Quân Kỳ   – TQQK – gồm có Quốc Kỳ và Quân Kỳ  – QQK – và Toán Hầu kỳ  – Hầu Kỳ. QQK gồm có Quốc Kỳ VN, Quốc Kỳ Đồng minh, Quân kỳ QLVN – Quốc Kỳ luôn luôn ở vị thế thẳng đứng, Quân Kỳ và các lá cờ khác phải theo lệnh SQCH. Toán Hầu Kỳ gồm có it nhất 2 chiến sĩ quân phục đại lễ với súng trên vai trong suốt buổi lễ.

Ban Quân Nhạc   – QNc – Vì hoàn cảnh khó khăn, ta dùng 1 CD Quân Nhạc thay thế ban Quân Nhạc. Nhưng phải có một chuyên viên xử dụng 1 hoặc 2 CD players thành thạo.  

II – Các bài Kèn và Nhạc dùng trong đại lễ:

Kèn Nghiêm   Kèn Thượng Nghinh  –  Kèn Thượng Kỳ

Kèn Khai Quân Hiệu và Bế Quân Hiệu  –  Kèn Truy Điệu

Nhạc Hồn Tử Sĩ  –  Nhạc Quân Hành 1  –  Nhạc Quân Hành 2  –  Nhạc Quân Hành 3  Việt Nam Việt Nam

Quốc Ca (có tiếng hát):   VNCH

Quốc Thiều (nhạc hòa tấu):   Hoa Kỳ  –  Australia    Canada  –  Pháp  –  Hòa Lan

III – Diễn tiến các chi tiết của đại lễ:

Một Đại lễ luôn luôn có nhiều nghi lễ. Mỗi nghi lễ được bắt đầu bằng: XNV tuyên bố lễ nghi, SQCH hô Nghiêm và QNc tấu Kèn Nghiêm…cuối cùng là SQCH hô Thao diễn nghỉ.

Sau đây là thứ tự những nghi lễ trong một đại lễ, và các chi tiết của nghi lễ, đã được đơn giản để dễ thực hiện và phù hợp với hoàn cảnh của dân quân ta, đang sống tạm dung, xa Tổ Quốc VN.

1-Lễ rước Quốc và Quân kỳ

XNV tuyên bố: Lễ rước Quốc và Quân kỳ VNCH.

SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu  Kèn Nghiêm  

SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – Hầu Kỳ súng lên vai – Cờ thẳng đứng.

d  QNc tấu  Nhạc Quân Hành  

QQK: di chuyển tới vị trí hành lễ – Khi TQQK tới địa điểm ấn định, QNc ngừng nhạc.

SQCH hô: đem súng…xuống – TĐDD hạ súng – Hầu Kỳ giữ súng trên vai – Cờ thẳng đứng.

SQCH hô: thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ, Hầu Kỳ luôn luôn ở vị thế nghiêm.

2-Lễ đón vị Chủ tọa

a  XNV tuyên bố: (chức vị + tên họ) chủ tọa buổi lễ “….” đến…

SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu:  Kèn Nghiêm

c  SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – Hầu Kỳ súng trên vai – Cờ thẳng đứng.

d  QNc tấu  Nhạc Quân Hành     

Chủ Tọa đi về hướng Quốc Quân kỳ, trong lúc QNc đang tấu nhạc quân hành.

Chủ Tọa đứng trước TQQK – Hầu Kỳ: bắt súng chào – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

Chủ Tọa đưa tay chào Quốc Quân kỳ – QNc tấu  Kèn Thượng Nghinh

QNc dứt kèn: Chủ Tọa hạ tay xuống. QNc tấu  Nhạc Quân Hành 

 SQCH tiến tới, đưa tay mời Chủ Tọa đi duyệt hàng quân. Chủ Tọa đi doc theo TĐDD, SQCH đi theo.

k  SQCH đưa vị Chủ Tọa tới ghế danh dư nơi khán đài rồi trở về đứng trước TĐDD.

 SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng, Hầu Kỳ đem súng về vai – Cờ thẳng đứng.

m SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ, Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.

3a-Lễ Thượng Quốc kỳ VNCH (và Quốc gia Đồng Minh nếu có)

a  XNV tuyên bố: Lễ Thượng kỳ VNCH (và…..).

b  SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm 

c  SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

d  XNV tuyên bố: Lễ Thượng Kỳ bắt đầu:

e  QNc tấu  Kèn Thượng Kỳ – Trong khi kéo các lá cờ từ từ lên hết cột cờ.

f  XNV tuyên bố: Lễ Thượng Kỳ chấm dứt.

g  SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng – Hầu Kỳ đem súng về vai – Cờ thẳng đứng.

h  SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ – Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.

3b-Lễ Chào Quốc kỳ VNCH, và Quốc gia Đồng Minh

a  XNV tuyên bố: Lễ chào Quốc kỳ “Đồng Minh” và Quốc kỳ VNCH.

b  SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm 

c  SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

d  XNV tuyên bố: Quốc thiều, hoặc Quốc ca “tên quốc gia” bắt đầu – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ trở về vị trí thẳng đứng.

e  QNc tấu Quốc thiều, hoặc  Quốc Ca Quốc Gia Đồng Minh

f  XNV tuyên bố: Quốc ca VNCH bắt đầu – QNc tấu  Quốc Ca VNCH

g  XNV tuyên bố: Lễ chào Quốc kỳ chấm dứt.

h  SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng, Hầu Kỳ đem súng về vai – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳxuống 90 độ.  

i  XNV tuyên bố: Lễ Mặc Niệm các chiến sĩ và đồng bào…..đã hy sinh ….bắt đầu.

k SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm 

l  SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống  xuống 45 độ.

m XNV đọc lời tưởng niệm, và tuyên bố: Phút Mặc Niệm bắt đầu – QNc tấu  Nhạc Hồn Tử Sĩ

n  XNV tuyên bố: Phút Mặc Niệm chấm dứt.

o SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng – Hầu Kỳ đem súng về vai – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

p SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ – Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.

4-Lễ Tiễn Quốc và Quân Kỳ

a  XNV tuyên bố: Lễ tiễn Quốc và Quân kỳ VNCH.

b  SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu  Kèn Nghiêm  

c  SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – Hầu kỳ vẫn súng trên vai – Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

d  QNc tấu  Nhạc Quân Hành   

e  TQQK: di chuyển rời vị trí hành lễ – Khi TQQK rời khỏi khuôn viên buổi lễ, QNc ngừng nhạc.

f   SQCH hô: đem súng…xuống – TĐDD: hạ súng.

g  SQCH hô: thao diễn…nghỉ.

5-Lễ Truy Điệu các vị Anh Hùng Có thể tổ chức lễ truy điệu này cho một chiến sĩ VNCH.

a  XNV tuyên bố: Lễ truy điệu các vị anh hùng…cấp bậc, tên họ, đơn vị, và các chiến công…

b  SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu  Kèn Nghiêm  

c  XNV mời Chủ Tọa tiến đến vị trí cử hành lễ Truy Điệu – Chủ Tọa đoàn tiến đến đứng trước bàn thờ.

d  SQCH hô: Khai Quân Hiệu – QNc tấu  Kèn Khai Quân Hiệu

e  XNV đọc những lời truy điệu, Chủ Tọa và các thượng khách thắp nhang…xong, đứng nghiêm.

f   SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – QNc tấu  Kèn Truy Điệu    

g  SQCH hô: Bế Quân Hiệu – QNc tấu  Kèn Bế Quân Hiệu     

h  XNV tuyên bố: Lễ Truy Điệu chấm dứt, mời Chủ Tọa và quan khách an tọa.

i   SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng xuống.

k  SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ.

6-Lễ Trao Huy Chương cho các chiến sĩ xuất sắc

a  XNV tuyên bố: Lễ trao Huy chương cho các chiến sĩ…(cấp bậc và tên họ….)

b  SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu  Kèn Nghiêm  

c  XNV mời các …..tên họ….tiến lên vị trí hành lễ.

d  XNV mời Chủ Tọa tiến đến vị trí hành lễ – Chủ Tọa tiến đến và đứng trước các chiến sĩ xuất sắc.

e  SQCH hô: Khai Quân Hiệu: QNc tấu  Kèn Khai Quân Hiệu  

f  XNV đọc những lời khen, vị Chủ Tọa gắn huy chương….xong.

g  SQCH hô: Bế Quân Hiệu – QNc tấu  Kèn Bế Quân Hiệu  

k  XNV tuyên bố: Lễ gắn huy chương chấm dứt.

l  SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ.

7-Lễ Diễn Binh

a  XNV tuyên bố: Lễ Diễn Binh của các đơn vị….

b  SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu  Kèn Nghiêm  

c  SQCH hô: Súng lên vai…bắt – QNc tấu  Nhạc Quân Hành   

d  XNV giới thiệu từng đơn vị đi diễn hành ..v..v..v.

.

Biên soạn:

Nhạc Trưởng Vũ Tắc Toản –  www.quoctoan.com

NGHI THỨC CHÀO CỜ VIỆT MỸ & CÁCH CẮM CỜ

CHÀO CỜ VIỆT MỸ & CÁCH CẮM CỜ

Ngày xưa khi còn tàu còn biển , các chiến sĩ Hải Quân, cứ mỗi thứ hai , hầu như tất cả các đơn vị Hải Quân , tất cả các căn cứ HQ trên khắp các vùng đất nước, đến các chiến hạm ở Sài Gòn , cứ thứ hai đều phải dự lễ chào cờ , sau lễ chào cờ , tất cả nhân viên phải nghe một bài đọc : Câu Chuyện Dưới Cờ ” của Đề Đốc Tư Lệnh HQVNCH Trần Văn Chơn….

Sau năm 1975 , Công Đồng Người Việt Hải Ngoại nói chung , Các hội đoàn , tập thể quân nhân nói riêng , mỗi khi có lễ hội đều có làm lễ chào cờ ( Mỹ Việt ) , Phút mặc niệm…..

Khi chúng ta làm công việc đó không hề tìm hiểu , các nghi thức của người bản xứ ( Mỹ ) mà chỉ làm theo thói quen , tuỳ sự suy diễn….Theo phong tục của Người Việt chúng ta thì luôn luôn lễ phép ” tiên học lễ , hậu học văn “mà, bởi thế cho nên chúng ta giữ lễ với Lá Cờ và bài Quốc Ca của Mỹ là ” Tiên chủ hậu khách “, đó là nói về bài Quốc ca hay dù chỉ chơi Quốc Thiều….Còn vấn đề vị trí của Lá Cờ Mỹ và vị trí của lá cờ VNCH chúng ta cũng cung kính luôn đặt để lá cờ Mỹ ở vị trí trung tâm , vì thường có ba lá cờ cho mỗi một buổi lễ hội , ( Cờ VNCH , Cờ Mỹ , Cờ hội đoàn , hoặc quân binh chủng )….Có lẽ chúng ta làm những điều đó đã tới khoảng hơn ba mươi năm , mà không một ai thắc mắc hay khiếu nại , cho đến một ngày đẹp trời có một buổi lễ nơi Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ( Freedom Park ) Buổi lễ này có một số khách là những người thuộc cơ quan chính quyền của thành phố Westminster tham dự , những người này họ nói cho ban tổ chức biết những điều sai lầm mà chúng ta đã mắc phải cần thay đổi :

1/ Quốc Ca Nếu có hơn hai bài quốc ca của những Quốc Gia tham dự thì luôn luôn những bài quốc ca của nước ngoài phải được hát trước , và quốc ca Hoa Kỳ hát sau cùng và liên tục ( không ngưng nghỉ giữa các bài Quốc Ca )

2/ Quốc Ca hay Quốc Thiều , trước đây chúng ta thường chỉ cho chơi bản nhạc Quốc Thiều Hoa Kỳ ( mãi gần đây mới có một vài buổi lễ cử một người đứng lên hát Quốc Ca Hoa Kỳ ) , trong khi đó bài Quốc ca VNCH thì được toàn thể khách tham dự cất tiếng ca vang vọng ….Đây là một điều làm nghĩ kỹ lại chúng ta đã không công bằng , bởi thế họ đề nghị nếu đã hát thì phải hát cả hai bài Quốc Ca , và nếu chỉ Chơi Nhạc ( Quốc Thiều )thì cũng nên chơi nhạc luôn cả hai bài chứ đừng một bài chỉ đờn một bài hát

3/ Vị Trí của Cờ Hoa Kỳ luôn luôn nằm bên cạnh trái đối với khán giả và dĩ nhiên chiều cao cũng như khuôn khổ của các lá cờ phải bằng nhau …Nếu muốn đặt cờ Hoa Kỳ ở trung tâm , thì cờ Hoa Kỳ phải có chiều cao cao hơn các lá cờ kia hơn thế các lá cơ kia phải thụt lùi ở hàng sau chứ không được đi ngang hàng

“Nói có sách , mách có chứng ” họ đã in ra những bản nghị định thư (protocol ) chỉ định hướng dẫn về cách chào cờ , đi cờ và cắm cờ đưa cho chúng ta đọc để học hỏi và thực hành , ngoài ra họ cũng phổ biến những link của các web site có viết những bài hướng dẫn đó để chúng ta tự tìm hiểu và kiểm chứng :
http://www.state.gov./s/cpr/what/c18027.htm
Protocol Frequently Asked Questions

Q: How do you address the President of the United States?
A: An envelope is addressed as:
The President
The White House
Washington, D.C. 20500
The salutation would be: Dear Mr. President
Q: How do you address the Secretary of State?
A: When addressing an envelope to the Secretary of State, it would be:
The Honorable
Hillary Rodham Clinton
Secretary of State
Washington, D.C. 20520
The salutation would be: Dear Madam Secretary
Q: Does a person retain the honorific title “The Honorable” after leaving the position for which they hold it?
A: Yes, a person who has been in a position that entitled them to “The Honorable” continues to retain that honorific title even after he or she leaves that position.
Q: If both the U.S. national anthem and the national anthem of a foreign country were being played at an event (in the United States), which one would be played first?
A : Traditionally, as a courtesy, the foreign anthem is played first.
Q: What is the order of display for the U.S. flag and a flag of a foreign nation?
A: The two flags should be on separate staffs. Both flags should be the same size and flown at the same height. The U.S. flag is flown in the place of honor, which is to the viewer’s left.
Q: How is a meeting between a foreign leader and the President of the United States arranged?
A: The President, working with the White House staff, schedules meetings with foreign chiefs of state and heads of government. The country’s Ambassador in Washington, D.C. works with the President’s National Security Advisor and his staff to set a date. When the date is set, the Office of the Chief of Protocol coordinates with the foreign Ambassador to the United States and the American Embassy overseas to make all of the arrangements from arrival through departure.
The Office of the Chief of Protocol coordinates approximately 350 visits per year by foreign leaders, foreign ministers and other high-ranking foreign dignitaries to Washington, D.C.
Q: Is the United States the only country with a Chief of Protocol?
A: No. There is a counterpart, usually called the Chief of Protocol, in almost every country.
Diplomatic protocol is a very historic profession dating back to the Babylonians who initiated the first recorded exchange of envoys with other kingdoms. The word “protocol” is the combination of two Greek words: “Proto,” meaning first, and “colon,” meaning glued. The “glued” portion of the word is derived from the Greek diplomatic tradition, or protocol, requiring that any diplomatic dispatch have a content summary glued to the outside of its case so that it could be read first and quickly
Q: What is the Blair House?
A: The Blair House is the building officially known as The President’s Guest House. It is located on Pennsylvania Avenue across the street from the White House and its principal use is as a guest house for foreign chiefs of state and heads of government visiting the President.
It is named the Blair House after the Blair Family who owned he residence and lived there from 1835 until 1943. In 1943 it was purchased from the family by President Franklin Roosevelt for use as a guest house for foreign leaders. The Blairs were the nearest neighbor of every President from Andrew Jackson through Franklin Roosevelt. A great deal of American history occurred in the house when the Blairs lived there. The term “kitchen cabinet” was born in the house when Andrew Jackson’s friends and advisors would gather in the Blair’s kitchen.
For a wonderful website about the Blair House, including an interactive tour, visit www.blairhouse.org. Q: When a chief of state, head of government or foreign dignitary from another country is in the United States, does the Secret Service provide all security or is the home country’s protection used or a combination of each?
A: When a foreign chief of state or head of government visits the United States, the Secret Service provides security for them from entry in the United States through departure. This includes not only Washington, D.C. but anywhere in the United States they may travel.
A foreign minister is provided security by the State Department’s Diplomatic Security (DS) Service. DS may also provide security for foreign dignitaries who are not foreign ministers. For example, Prince Charles and his wife Camilla, the Duchess of Cornwall, were provided security by DS during their visit to the United States.
Q: What is the process for accrediting a new Ambassador to the United States?
A: A government must request agrement and await approval for an individual to be accepted as Ambassador to the United States. Agrement often is requested in the form of a diplomatic note from the Embassy in Washington to the Department of State or from the Ministry of Foreign Affairs to an American Embassy abroad. After agrement is approved, the local embassy in Washington should be in touch with the Office of Protocol Diplomatic Affairs Division regarding the arrival of the new Ambassador in Washington.
The Embassy should submit the Form DS-2008 (Notification of Termination of Diplomatic, Consular, or Foreign Government Employment) for the previous Ambassador. After the new Ambassador has arrived in Washington with the necessary documents, the Office of Protocol will arrange for him/her to present copies of credentials to the Secretary of State or her designee. The Embassy should submit the Form DS-2003 (Notification of Appointment of Foreign Diplomatic and Career Consular Officer) for the new Ambassador. The final step is for the new Ambassador to present credentials to the President at a White House Credentialing ceremony.
Thế rồi, có những hội đoàn vì thói quen , vì không biết nên vẫn cứ chào cờ theo nghi thức cũ có nghĩa là chào cờ Hoa Kỳ trước rồi mới chào cờ VNCH ( làm như vậy là sai ) ” Nhập gia tuỳ tục , đáo giang tuỳ khúc “…. Nếu vì không biết thì nên tìm hiểu và học hỏi , còn vì thói quen thì nên cố gắng bỏ dần những điều sai lầm đó đi….Lại có một số người cứng lòng, biết mà không làm không nghe theo…Chả hiểu vì sao (?)

Nếu như người Hoa Kỳ nói rằng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ , bây giờ không còn đại diện cho Quốc Gia VN nữa mà chỉ là lá cờ đại diện cho những Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản , bởi thế không được hát ngang hàng với Quốc Ca Hoa Kỳ , nếu thế lại là lẽ khác , đằng này họ chỉ yêu cầu chúng ta thực hiện cho đúng nghi thức mà quốc hội của Hoa Kỳ đã đặt thành luật hơn nữa khi làm những điều đó không hạ phẩm giá của lá cờ Vàng VNCH mà trái lại là khác…Thế mà họ không chịu tuân theo thì, Xin mượn lời của ông Du Tử Lê mà vò đầu bứt tóc than rằng :”Chuyên dương gian không thể hiểu ”

Xin quí vị hay có lòng ” vác ngà voi ” thích tổ chức lễ hội hãy vào link trên để tìm hiểu , để cùng thực hiện những buổi lễ chào Cờ Việt Mỹ đồng nhất giống nhau, chúng ta nên chứng tỏ cho người Hoa Kỳ thấy rằng chúng ta cũng văn minh và phục thiện….

Tổ chức một đại lễ của QLVNCH

Các Chức vụ và đơn vị của một đại lễ:

Chủ tọa buổi lễ Chủ Tọa là một quan chức chính quyền, hoặc một Sĩ quan QLVNCH.

Xướng ngôn viên [XNV] có thể là một dân sự hoặc một Sĩ quan QLVNCH.

Sĩ quan Chỉ huy buổi lễ [SQCH] là một Sĩ Quan, với một tiểu đội danh dự TĐDD .

Toán Quốc Quân Kỳ [TQQK] gồm có Quốc Kỳ và Quân Kỳ [QQK] và Toán Hầu kỳ Hầu Kỳ – QQK gồm có Quốc Kỳ VN, Quốc Kỳ Đồng minh, Quân kỳ QLVN – Quốc Kỳ luôn luôn ở vị thế thẳng đứng, Quân Kỳ và các lá cờ khác phải theo lệnh SQCH. Toán Hầu Kỳ gồm có it nhất 2 chiến sĩ quân phục đại lễ với súng trên vai trong suốt buổi lễ.

Ban Quân Nhạc QNc Vì hoàn cảnh khó khăn, ta dùng 1 CD Quân Nhạc thay thế ban Quân Nhạc. Nhưng phải có một chuyên viên xử dụng 1 hoặc 2 CD players thành thạo. Xem thêm Lưu ý cuối trang.
Các bài Kèn và Nhạc dùng trong đại lễ: [Download: Right click > chọn Save target as ( Internet explorer ) hay Save link as ( Fire fox )]

Kèn Nghiêm

Kèn Thượng Nghinh

Kèn Thượng Kỳ

Kèn Khai Quân Hiệu và Bế Quân Hiệu

Kèn Truy Điệu

Nhạc Hồn Tử Sĩ

Nhạc Quân Hành 1

Nhạc Quân Hành 2

Nhạc Quân Hành 3

Quốc Ca:

VNCH

Hoa Kỳ

Úc

Canada

Pháp

Hoà Lan
Diễn tiến các chi tiết của đại lễ:

Trong một Đại lễ luôn luôn có nhiều nghi lễ. Mỗi nghi lễ được bắt đầu bằng: XNV tuyên bố lễ nghi, SQCH hô Nghiêm và QNc tấu Kèn Nghiêm…cuối cùng là SQCH hô Thao diễn nghỉ. Sau đây là thứ tự những nghi lễ trong một đại lễ, và các chi tiết của nghi lễ, đã được đơn giản để dễ thực hiện và phù hợp với hoàn cảnh của dân quân ta, đang sống tạm dung, xa Tổ Quốc VN.
1- Lễ rước Quốc và Quân kỳ

a- XNV tuyên bố: Lễ rước Quốc và Quân kỳ VNCH.

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

c- SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – Hầu Kỳ súng lên vai – Cờ thẳng đứng.

d- QNc tấu Nhạc Quân Hành

e- QQK: di chuyển tới vị trí hành lễ – Khi TQQK tới địa điểm ấn định, QNc ngừng nhạc.

f- SQCH hô: đem súng…xuống – TĐDD hạ súng – Hầu Kỳ giữ súng trên vai – Cờ thẳng đứng.

g- SQCH hô: thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ, Hầu Kỳ luôn luôn ở vị thế nghiêm.
2- Lễ đón vị Chủ tọa

a- XNV tuyên bố: (chức vị + tên họ) chủ tọa buổi lễ “….” đến…

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu: Kèn Nghiêm

c- SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – Hầu Kỳ súng trên vai – Cờ thẳng đứng.

d- QNc tấu Nhạc Quân Hành

e- Chủ Tọa đi về hướng Quốc Quân kỳ, trong lúc QNc đang tấu nhạc quân hành.

f- Chủ Tọa đứng trước TQQK – Hầu Kỳ: bắt súng chào – Cờ xuống 45 độ.

g- Chủ Tọa đưa tay chào Quốc Quân kỳ – QNc tấu Kèn Thượng Nghinh

h- QNc dứt kèn: Chủ Tọa hạ tay xuống. QNc tấu Nhạc Quân Hành

i- SQCH tiến tới, đưa tay mời Chủ Tọa đi duyệt hàng quân. Chủ Tọa đi doc theo TĐDD, SQCH đi theo.

k- SQCH đưa vị Chủ Tọa tới ghế danh dư nơi khán đài rồi trở về đứng trước TĐDD.

l- SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng, Hầu Kỳ đem súng về vai – Cờ thẳng đứng.

m- SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ, Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.
3a- Lễ Thượng Quốc kỳ VNCH (và Quốc gia Đồng Minh nếu có)

a- XNV tuyên bố: Lễ Thượng kỳ VNCH (và…..).

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

c- SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào – Cờ xuống 45 độ.

d- XNV tuyên bố: Lễ Thượng Kỳ bắt đầu:

e- QNc tấu Kèn Thượng Kỳ – Trong khi kéo các lá cờ từ từ lên hết cột cờ.

f- XNV tuyên bố: Lễ Thượng Kỳ chấm dứt.

g- SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng – Hầu Kỳ đem súng về vai – Cờ thẳng đứng.

h- SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ – Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.
3b- Lễ Chào Quốc kỳ VNCH, và Quốc gia Đồng Minh

a- XNV tuyên bố: Lễ chào Quốc kỳ “Đồng Minh” và Quốc kỳ VNCH.

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

c- SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào – Cờ xuống 45 độ.

d- XNV tuyên bố: Quốc thiều, hoặc Quốc ca “tên quốc gia” bắt đầu – Cờ xuống 90 độ.

e- QNc tấu Quốc thiều, hoặc Quốc Ca Quốc Gia Đồng Minh

f- XNV tuyên bố: Quốc ca VNCH bắt đầu – QNc tấu Quốc Ca VNCH

g- XNV tuyên bố: Lễ chào Quốc kỳ chấm dứt.

h- SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng, Hầu Kỳ đem súng về vai – Cờ thẳng đứng.

i- XNV tuyên bố: Lễ Mặc Niệm các chiến sĩ và đồng bào…..đã hy sinh ….bắt đầu.

k- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

l- SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào – Cờ xuống 45 độ.

m- XNV đọc lời tưởng niệm, và tuyên bố: Phút Mặc Niệm bắt đầu – QNc tấu Nhạc Hồn Tử Sĩ

n- XNV tuyên bố: Phút Mặc Niệm chấm dứt.

o- SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng – Hầu Kỳ đem súng về vai – Cờ thẳng đứng.

p- SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ – Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.
4- Lễ Tiễn Quốc và Quân Kỳ

a- XNV tuyên bố: Lễ tiễn Quốc và Quân kỳ VNCH.

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

c- SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – Hầu kỳ vẫn súng trên vai – Cờ thẳng đứng.

d- QNc tấu Nhạc Quân Hành

e- TQQK: di chuyển rời vị trí hành lễ – Khi TQQK rời khỏi khuôn viên buổi lễ, QNc ngừng nhạc.

f- SQCH hô: đem súng…xuống – TĐDD: hạ súng.

g- SQCH hô: thao diễn…nghỉ.
5- Lễ Truy Điệu các vị Anh Hùng Có thể tổ chức lễ truy điệu này cho một chiến sĩ VNCH.

a- XNV tuyên bố: Lễ truy điệu các vị anh hùng…cấp bậc, tên họ, đơn vị, và các chiến công…

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

c- XNV mời Chủ Tọa tiến đến vị trí cử hành lễ Truy Điệu – Chủ Tọa đoàn tiến đến đứng trước bàn thờ.

d- SQCH hô: Khai Quân Hiệu – QNc tấu Kèn Khai Quân Hiệu

e- XNV đọc những lời truy điệu, Chủ Tọa và các thượng khách thắp nhang…xong, đứng nghiêm.

f- SQCH hô: Súng chào…bắt – TĐDD bắt súng chào – QNc tấu Kèn Truy Điệu

g- SQCH hô: Bế Quân Hiệu – QNc tấu Kèn Bế Quân Hiệu

h- XNV tuyên bố: Lễ Truy Điệu chấm dứt, mời Chủ Tọa và quan khách an tọa.

i- SQCH hô: Đem súng…xuống – TĐDD hạ súng xuống.

k- SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ.
6- Lễ Trao Huy Chương cho các chiến sĩ xuất sắc

a- XNV tuyên bố: Lễ trao Huy chương cho các chiến sĩ…(cấp bậc và tên họ….)

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

c- XNV mời các …..tên họ….tiến lên vị trí hành lễ.

d- XNV mời Chủ Tọa tiến đến vị trí hành lễ – Chủ Tọa tiến đến và đứng trước các chiến sĩ xuất sắc.

e- SQCH hô: Khai Quân Hiệu: QNc tấu Kèn Khai Quân Hiệu

f- XNV đọc những lời khen, vị Chủ Tọa gắn huy chương….xong.

g- SQCH hô: Bế Quân Hiệu – QNc tấu Kèn Bế Quân Hiệu

k- XNV tuyên bố: Lễ gắn huy chương chấm dứt.

l- SQCH hô: Thao diễn…nghỉ – TĐDD nghỉ.
7- Lễ Diễn Binh

a- XNV tuyên bố: Lễ Diễn Binh của các đơn vị….

b- SQCH hô: Nghiêm – QNc tấu Kèn Nghiêm

c- SQCH hô: Súng lên vai…bắt – QNc tấu Nhạc Quân Hành

d- XNV giới thiệu từng đơn vị đi diễn hành ..v..v..v.

 

Chớ đụng vào tôi

NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hôm Chủ Nhật, mùng 4 tháng Sáu, 2017 thành phố Portland chứng kiến hai cuộc biểu tình chống lẫn nhau – một bên bênh vực hành động giết người của Jeremy Joseph Christian, bên kia chống lại hành động đó.


Cô Trâm Anh Best đang ôm hình của cha trong lễ an táng ông Ricky Best ngày thứ Hai tại Nghĩa Trang Quốc Gia Willamette ở Portland, Oregon. (Scott Olson/ Getty Images)

Bên bênh vực anh Christian cầm khẩu hiệu “God, guns and Trump” (Thượng Đế, Súng, và Trump), “Make America Great Again” (Đưa Mỹ Trở Lại Thế Hùng Cường), và “Don“t tread on me” (chớ đụng vào tôi). Bên kia cầm khẩu hiệu “No more Nazis,” (Không Chấp Nhận Quốc Xã Nữa) “Black Lives Matter” (Mạng Sống của Người Mỹ Đen Quan Trọng), và “Portland stands against hate” (Thành phố Portland chống thù ghét).


Khẩu hiệu “Chống Quốc Xã”      

Khẩu hiệu  “Chớ đụng vào tôi“

Christian -35 tuổi- dùng dao giết hai người đàn ông da trắng, và đâm bị thương người thứ ba, vì ba người này ngăn cản anh để bảo vệ hai thiếu nữ, một cô Hồi giáo, cô kia da đen; chuyện mới xảy ra hôm 26 tháng 5, 2017 trên chuyến xe lửa chạy trong thành phố.

Ra tòa, Christian, hô khẩu hiệu “Death to the enemies of America,” (Giết bọn thù nghịch Hoa Kỳ) và bảo mọi người “You call it terrorism. I call it patriotism.” (Mấy người gọi việc tôi làm là khủng bố. Tôi coi việc đó là hành động yêu nước).

Hai cuộc biểu tình bênh vực và chống hành động giết người của Christian bị cảnh sát ngăn cách nhau để tránh xô xát. Tuy nhiên, nếu mở rộng hơn, và lui lại thời điểm trước việc Christian giết người, cũng đã có nhiều cuộc biểu tình đối nghịch nhau như vậy -bên chống, bên bênh Trump; như cuộc biểu tình tại Berkeley tháng Tư vừa rồi.

Văn phòng FBI và Bộ Nội An nói họ theo dõi cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật; chiều hôm đó người biểu tình kéo đến tòa nhà Liên Bang tại Portland, bốn người bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Cư dân Portland tiếc thương những người bị Christian giết

Đa số cư dân Portland phản đối việc Christian giết người, nhiều đoạn phim ngắn về thảm kịch đó được phổ biến trên đài truyền hình, song song với những cuộc phỏng vấn thân nhân người bị giết. Chỉ trong 10 ngày, họ quyên góp được trên $1 triệu để giúp gia đình hai nạn nhân.

Những người ủng hộ Tổng Thống Trump phổ biến câu Christian nói trước tòa “Free speech or die, Portland,” (Nè Portland: hãy chọn một trong 2 điều Tự Do Phát Biểu hoặc Chết.” Và câu anh nhắn người Hồi Giáo “Hoa Kỳ không phải là đất dung thân của các anh. Cút ngay đi, nếu anh không thích Tự Do Phát Biểu” (You got no safe place. This is America. Get out if you dont like free speech.)

Họ coi việc Christian giết người là một hình thái “tự do phát biểu”; sau vụ anh giết hai người da trắng, đâm trọng thương người thứ ba, và công khai khiêu khích pháp luật ngay tại tòa án, cư dân Portland mất thiện cảm với những người cuồng tín -ca tụng Tổng Thống Trump một cách quá đáng.

Từ nhiều thập niên, người Portland rất sính động; họ thích xuống đường để chống, hay để ủng hộ một chính khách, nhưng không mấy người chấp nhận cuộc biểu tình của một số đông những người chủ trương thuyết “Thượng Tôn Người Da Trắng.”

Ông Rick Best là một chuyên viên của Phòng Phát Triển Dịch Vụ của chính quyền thành phố Portland. (Oregonian)

Thị Trưởng Ted Wheeler của Portland đã xin chính quyền Liên Bang rút lại giấy phép cho tổ chức một cuộc biểu tình để “phổ biến và đề cao tư tưởng hận thù và hỗn loạn.” Lời yêu cầu của ông không những không được thỏa mãn, mà ông còn bị chỉ trích là chủ trương cấm đoán biểu tình.

Không cấm được cuộc biểu tình dương danh “hận thù và hỗn loạn,” Wheeler kêu gọi cư dân Portland tham dự những nỗ lực tẩy chay bạo lực. Ông nói với quần chúng, “Thành phố của chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều bạo lực rồi.” Ông ám chỉ việc Christian giết người, mới xảy ra tuần lễ trước đó.
Mặt khác Tổng Thống Donald Trump cũng lên tiếng về những yếu tố chính quyền Anh cần có để đối phó với những hoạt động khủng bố, như việc bọn khủng bố vừa lái xe lên lề đường giết bảy người đi bộ, và gây thương tích cho nhiều người khác.
Chồng hy sinh chống kẻ kỳ thị chủng tộc
Bà Mỹ-Hạnh Best đang ôm lá quốc kỳ từng được phủ lên quan tài của chồng bà, ông Ricky Best, một cựu quân nhân Bộ Binh, trong buổi lễ an táng tại Nghĩa Trang Quốc Gia Willamette National Cemetery ở thành phố Portland, Oregon vào ngày thứ Hai. Vợ chồng bà Mỹ Hạnh có bốn người con. Vào đêm 26 tháng Năm, trên một chuyến xe điện, ông Rick Best, 53 tuổi, cùng hai người đàn ông khác đã đứng lên để bảo vệ hai thiếu nữ, một là người theo đạo Hồi và một là người da đen, khi hung thủ Jeremy Christian miệt thị, chửi bới hai thiếu nữ này. Kẻ kỳ thị đã rút dao đâm chết ông Rick Best và anh Taliesin Namkai-Meche, 23 tuổi, gây thương tích nặng cho anh Micah Fletcher, 21 tuổi. Khi xuất hiện trước tòa lần đầu, nghi can Christian, 35 tuổi, hô to khẩu hiệu “Giết bọn thù nghịch Hoa Kỳ.” Vào ngày Chủ Nhật, một số người đã biểu tình bênh vực Christian và cầm những khẩu hiệu ca tụng Tổng Thống Donald Trump. (Scott Olson/ Getty Images)


Ông viết twit, “Để đối phó với bọn khủng bố lái xe van lên lề đường, giết và gây thương tích cho 20 người bộ hành trên cầu Luân Đôn, chúng ta cần thông minh hơn, biết đề cao cảnh giác và cứng rắn hơn. Chúng ta cần tòa án trả lại những quyền hạn của chúng ta, như quyền cấm xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Hy vọng người Anh không chạnh lòng vì câu “chúng ta cần thông minh hơn, biết đề cao cảnh giác và cứng rắn hơn,” và hy vọng bọn khủng bố nằm vùng tại Hoa Kỳ không lên tiếng trả lời tổng thống bằng một vụ khủng bố khác ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trở lại với Portland và cuộc đối đầu của hai phe bênh và chống Trump; phe chống là nhóm Rose City Antifa, với một “lực lượng” trên 200 người, tập họp trong một công viên đối diện với phe bênh, dàn quân bên kia đường; trên mặt đường là nhân viên công lực.
 
Hai phe bênh và chống chiếm hai lề đường đối diện, cảnh sát đứng giữa

Người tổ chức biểu tình để ủng hộ Tổng Thống Trump -anh Joey Gibson- nói với phóng viên truyền thông, “Tại Portland, chúng tôi vẫn có quyền là người bảo thủ, và vẫn có quyền cầm biểu ngữ ủng hộ Tổng Thống Trump.”
Trong lúc đó nữ mục sư Diane Dulin cũng khuyến khích đạo hữu xuống đường; bà nói, “Chúng ta tạo dựng niềm hy vọng và lòng tin vào công lý bằng cách xuống đường.”

Nữ mục sư Diane Dulin

Phe bênh và phe chống lên án lẫn nhau là khiêu khích để tạo ra xô xát, nhưng cả hai phe cùng không hiểu là chỉ cần một phát súng, một tiếng lựu đạn nổ cũng đủ gây ra cảnh thảm sát trên đường phố Portland.

Ông Keith Campbell, 53 tuổi, lái xe từ El Cerrito -vùng vịnh San Francisco- đến Portland dự biểu tình, nói với phóng viên truyền thông, “Trong chúng tôi, không phải ai cũng cuồng tín, ai cũng bạo động; chỉ có một thiểu số hung hãn như vậy thôi.”

Rất có thể đa số người biểu tình chỉ xuống đường để ủng hộ Tổng Thống Trump, chứ không ủng hộ anh sát nhân Christian, nhưng điều đó không được họ nói ra. Nếu họ cầm biểu ngữ lên án vụ giết người trên xe lửa cùng với những biểu ngữ khác ca tụng Tổng Thống Trump thì đã không có cuộc biểu tình của những người chống họ để chống bạo động.

Khẩu hiệu “Chớ đụng vào tôi” không nói lên lập trường chính trị cực tả của họ, mà nói lên thái độ không chấp nhận chỉ trích. Hai người da trắng vô tội đã bị giết chỉ vì “đụng vào” can ngăn, không cho anh Christian hà hiếp hai cô bé gái. (ndt)
__._,_.___

Posted by: Truc Chi <trucsonchi@yahoo.com>

Bài viết cực kỳ can đảm của LM Nguyễn Duy Tân, giáo xứ Thọ Hòa , Đồng Nai

Linh Mục NGUYỄN DUY TÂN
Lm. Kts Nguyễn Duy Tân.
 
1. Thuở bé, mỗi khi đêm về, mà nghe tiếng súng: kắc kục; kắc kục… thì hãi lắm.
Mẹ tôi bảo: Việt Cộng về làng rồi đấy! con phải đóng cửa chuồng gà cho chắc, nếu ai kêu cửa thì không được mở nghe chưa!
Cũng may, nhà tôi có dán câu thần chú trên cửa: “VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, HÒA BÌNH SẼ ĐẾN NGAY”. Cho nên Việt Cộng không dám bén mảng đến nhà tôi bao giờ.
Tôi rất ước ao VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, để cho HÒA BÌNH HIỂN TRỊ.
Tôi mong ước HÒA BÌNH biết là dường nào!

2. Lớn lên, mỗi khi nhận được giấy mời của Công An Đồng Nai PA88… thì hãi lắm (Chuyện cách đây 4 năm rồi, nhưng vẫn còn hãi).
Tôi phải làm việc với họ từ sáng tới chiều, phải bỏ cả lễ lậy.
Máy camera quay liên tục, thỉnh thoảng máy chụp hình lại chớp chớp. Tôi ngồi ở giữa phòng, có lúc dăm bảy “đồng chí” đứng xung quanh, làm thằng bé sợ, teo hết cả …linh hồn .
Hãi nhất là, có một “đ/c” nói với tôi: “Bánh xe lịch sử nó cứ quay, nếu anh mà không theo, thì sẽ bị bánh xe nghiền nát” (tôi hiểu là: VN sẽ tiến lên CNXH nếu anh không theo, thì anh sẽ bị nghiền nát).

Là Linh mục, tôi rao giảng một lối sống YÊU THƯƠNG, tôi tôn trọng mạng sống của mọi người, và không muốn ai đe dọa mạng sống tôi.
Tôi mong ước NHÂN QUYỀN biết là dường nào!
.
3. Năm nay, lên 47 tuổi, tôi chưa một lần nào được đi BẦU CỬ chính quyền các cấp (ấp, xã, huyện, tỉnh, trung ương).
Không phải vì tôi không quan tâm đến chính chị chính em gì, nhưng vì mỗi lần có đợt bầu cử, tôi lại gọi điện về nhà nhờ mẹ đi bầu dùm, và bầu ai cũng được, vì việc bầu cử của Nhà Sản chỉ là hình thức.
Năm nay, tôi mới được nhập hộ khẩu vào xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.
Tôi cảm thấy thèm khát được đi bầu cử biết bao. Tôi mong ước, cực kỳ mong ước, VN ta được tiến bộ như Campuchia, việc bầu cử có Liên Hiệp Quốc giám sát.
Lúc đó, tôi sẽ rất hãnh diện và hạnh phúc vô cùng, nếu được cầm lá phiếu đi bầu vị đại diện cho Dân Tộc lãnh đạo Đất Nước.
Tôi mong ước được quyền BẦU CỬ biết là dường nào!
4. Hôm Tuần Thánh, tôi nhận được tin nhắn của cha Tin Vui hỏi ý: “Nhân dịp 30/4, cha có muốn chia sẻ gì với tư cách là Linh mục Công Giáo không?”.
-Vâng. Con cũng muốn phát biểu vài điều cảm nghĩ về “sự kiện ba mươi tháng tư”; nhưng chả dám, sợ bị “nhập kho”.
Sống dưới triều nhà Sản, thì chả ai dám nói thật, kể cả các Linh mục và Giám mục. Vì nói thật thì mất lòng, và mất bổng lộc.
Tôi đành phải mượn hình ảnh “ngày Thứ Sáu Tuần Thánh” để nói về “ngày Ba Mươi Tháng Tư”.
Tôi mong ước được quyền NÓI SỰ THẬT biết là dường nào!
5. SỰ KIỆN THỨ SÁU TUẦN THÁNH:
– Cách đây 2.000 năm rồi, các trưởng tế và luật sĩ đã bắt nộp Đức Giêsu cho quan Philato xét xử.
Sự kiện XÉT XỬ, KẾT ÁN, VÀ XỬ TỬ Đức Giêsu. Người có quyền chức thì bạo tàn gian ác vì ganh ghét . Chúng hò hét : “Giết! Giết! Giết! Đóng đinh nó vào thập giá”. Những người lương thiện thì im lặng hoặc dửng dưng. Quan Philatô thì bán rẻ lương tâm , vì phải chiều theo những kẻ quyền thế .
– Ngày ấy: CÁI ÁC đã chiến thắng CÁI THIỆN,
HẬN THÙ đã chiến thắng TÌNH YÊU,
DỐI TRÁ đã chiến thắng CHÂN THẬT,
GIAN TÀ đã chiến thắng CÔNG LÝ,
BẠO LỰC đã chiến thắng HÒA BÌNH.
.
* So sánh với “Sự kiện Ba Mươi Tháng Tư”:
Với sự trợ giúp súng AK, B40 của Satan, thì kẻ ác đã tăng thêm sức mạnh. Chúng bất tuân các hiệp định đình chiến (Paris 1973), chúng bắn phá, giết chóc, cướp bóc, gây bao đau thương.
Và rồi CÁI ÁC đã chiến thắng.
– Ngày ấy: CÁI ÁC đã chiến thắng CÁI THIỆN,
HẬN THÙ đã chiến thắng TÌNH YÊU,
ĐỘC TÀI đã chiến thắng DÂN CHỦ ,
ĐỘC ÁC đã chiến thắng NHÂN QUYỀN,
GIAN TÀ đã chiến thắng CÔNG LÝ,
BẠO LỰC đã chiến thắng HÒA BÌNH.
– Đang khi đó, thì những người Tây Đức và Nam Hàn họ vẫn đứng vững , nghĩa là cái ác vẫn không thắng được cái thiện .
.
6. THỨ BẨY TUẦN THÁNH:
– Thời gian 40 năm qua (1975-2015), ví như thời gian Chúa Giêsu bị mai táng trong mồ. Thời gian đủ để cho con người VN hiểu rõ Cộng Sản là gì?
– 40 năm qua, tôi đã từng trải nghiệm, thời kỳ tủi nhục của Dân tộc: đói khát, nghèo hèn, nhục nhã… đạo đức, văn hóa, xã hội suy đồi. Người VN phải đi làm nô dâm, nô dịch cho khắp cả thế giới.
.
7. NGÀY PHỤC SINH DÂN TỘC ĐÃ GẦN ĐẾN.
– Ngày nay, có khoảng 4 triệu người Việt sống lưu vong vì chạy trốn Cộng Sản. Có khoảng 500,000 người đi xuất khẩu lao động, và khoảng 150,000 Du học sinh. Họ đã biết Dân chủ là gì, và Cộng Sản là gì?
– Với sự phát triển của internet, kẻ ác không thể che đậy và bưng bít được nữa.
– Tôi tin tưởng, chắc chắn rằng: VN sẽ PHỤC SINH.
– Ngày đó: CÁI THIỆN sẽ chiến thắng CÁI ÁC,
YÊU THƯƠNG sẽ chiến thắng HẬN THÙ,
DÂN CHỦ sẽ chiến thắng ĐỘC TÀI,
NHÂN QUYỀN sẽ chiến thắng ĐỘC ÁC,
CÔNG LÝ sẽ chiến thắng GIAN TÀ,
HÒA BÌNH sẽ chiến thắng BẠO LỰC.
– Ngày đó Dân Tộc VN sẽ được hưởng một nền DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN, hòa bình và thịnh vượng. Ngày đó 4 triệu dân sẽ quay trở về xây dựng lại Quê Hương.
.
***
NÓI TÓM LẠI:
“Sự kiện Thứ Sáu Tuần Thánh” là sự kiện CÁI ÁC CHIẾN THẮNG CÁI THIỆN nhưng chỉ là tạm thời, chóng qua.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, NGÀY PHỤC SINH CỦA DÂN TỘC ĐÃ GẦN ĐẾN.
.
Thọ Hòa ngày 11-4-2015
Lm. Kts Nguyễn Duy Tân.

10 lợi ích tuyệt vời khi ăn trứng gà vào bữa sáng

Hồng Thủy |

Những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đều chỉ ra rằng, mỗi ngày ăn một quả trứng gà có thể mang tới cho bạn sức khỏe “từ đầu đến chân”.

Thêm một quả trứng vào bữa sáng, bạn sẽ có được những lợi ích không hề nhỏ

Từ xưa đến nay, trứng gà dường như là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên liệu chúng ta có hiểu biết hết về những tác dụng tuyệt vời của trứng gà đem lại?

Ăn trứng gà vào buổi sáng mang lại những lợi ích gì?

Các chuyên gia dinh dưỡng đều nhận định, trứng gà là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được coi là “thực phẩm dinh dưỡng toàn phần”.

Những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đều chỉ ra rằng, mỗi ngày ăn một quả trứng gà có thể mang tới cho bạn sức khỏe “từ đầu đến chân”.

10 lợi ích tuyệt vời khi ăn trứng gà vào bữa sáng - Ảnh 1.

Trứng gà được xem là thực phẩm dinh dưỡng toàn phần (Ảnh minh họa)

10 lý do nên ăn trứng gà vào buổi sáng

1. Bổ sung dinh dưỡng

Giáo sư Trình Nghĩa Dũng, Chủ tịch Hội dinh dưỡng Trung Quốc cho biết: Trứng gà là một thực phẩm bổ dưỡng, ngon lành tự nhiên nhất, giá thành rẻ, nhưng lượng protein cao gấp hai lần hải sâm.

2. Giảm mỡ máu

Trong trứng gà có chứa chất lecithin vô cùng quý hiếm, chất này có tác dụng giúp tuần hoàn thanh lọc các chất mỡ có trong cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ máu.

3. Ngăn ngừa bệnh tim

Phó giáo sư Phạm Chí Hồng, Học viện Thực phẩm Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, thành phần chủ yếu trong lòng đỏ trứng gà là chất béo không bão hòa đơn và axit béo.

Trong đó hơn một nửa là axit oleic (omega 9) – thành phần chính của dầu oliu. Chất này có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim.

4. Thanh nhiệt, bổ máu

Theo y học, trứng gà còn là thực phẩm có khả năng “cân bằng” độc đáo. Trong “Bản thảo cương mục” của Lý Thời Trân cũng chỉ rõ, lòng trắng trứng gà tính hàn có tác dụng thanh nhiệt.

Bên cạnh đó, lòng đỏ trứng gà tính ôn, giúp bổ huyết, các tác dụng đó ngang với chất gelatin.

5. Bảo vệ thị lực

10 lợi ích tuyệt vời khi ăn trứng gà vào bữa sáng - Ảnh 2.

Trứng gà có đến 10 lợi ích với sức khỏe (Ảnh minh họa)

Hai chất lutein và zeaxanthin có trong lòng đỏ trứng gà là hai chất chống oxi hóa cực kỳ hữu hiệu, bảo vệ thị lực tránh khỏi các tác nhân gây hại của tia cực tím.

6. Bảo vệ gan

Chất protein trong trứng gà có tác dụng hồi phục tổn thương của tế bào gan. Chất lecithin trong lòng đỏ có tác dụng thúc đẩy quá trình tái sinh của tế bào gan, nâng cao khả năng chuyển hoá và miễn dịch của cơ thể.

7. Phòng và điều trị xơ vữa động mạch

Các chuyên gia y tế và dinh dưỡng Mỹ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm về phòng và điều trị xơ vữa động mạch từ trứng gà.

Họ trích xuất chất lecithin có trong trứng gà, quả óc chó, mỗi ngày cho người mắc bệnh tim mạch ăn 4 -6 thìa canh. Khoảng ba tháng sau, lượng cholesterol trong máu của người bệnh giảm đáng kể.

8. Phòng ngừa ung thư

Trong trứng gà rất giàu vitamin B2 và nhiều khoáng chất như nguyên tố vi lượng selen. Những chất này đều có tác dụng chống ung thư.

9. Làm chậm quá trình lão hóa

Trứng gà có chứa hầu hết các chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Vì thế theo kinh nghiệm dân gian, để kéo dài tuổi thọ chúng ta nên ăn một quả trứng gà mỗi ngày.

10. Ngăn chặn bệnh mất trí ở người già

Chất lecithin và sắc tố vàng trong lòng đỏ trứng gà rất có lợi đối với sự phát triển của hệ thống thần kinh và cơ thể. Nó có tác dụng tăng cường chức năng lão, cải thiện trí nhớ và ngăn chặn chứng mất trí ở tuổi già.

Nên ăn trứng gà bao nhiêu là đủ?

10 lợi ích tuyệt vời khi ăn trứng gà vào bữa sáng - Ảnh 3.

Người bình thường chỉ nên ăn mỗi ngày một quả trứng là đủ (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia cho biết, do cơ chế hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể mỗi người khác nhau nên số lượng trứng gà mỗi người có thể ăn trong một ngày cũng khác nhau.

Trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người vận động nhiều, do nhu cầu protein cao hơn so với người thường nên mỗi ngày có thể ăn từ 1- 2 quả trứng gà.

Người lớn bình thường, người cao tuổi, mỗi ngày có thể ăn 1 quả trứng gà.

Đối với bệnh nhân rối loạn lipid máu hoặc người béo phì, mỗi tuần chỉ nên ăn từ 2 – 4 quả trứng gà.

Nên ăn trứng gà thế nào để hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng nhất?

Đối với trứng gà thì các cách nấu cũng rất đơn giản, như luộc, xào, rán, kho đều được.

Trứng luộc và canh trứng là dễ tiêu hóa nhất, rất thích hợp cho trẻ em, người già và người bệnh.

Đối với món trứng xào thì cần chú ý đến nguyên liệu kèm theo. Thành phần dinh dưỡng trong trứng gà vốn thiếu vitamin C. Vì thế muốn món ăn đủ dinh dưỡng chúng ta xào trứng với cà chua, ớt xanh để bổ sung loại vitamin này .

Trứng luộc cũng là một lựa chọn hoàn hảo, nếu như cảm thấy món ăn đơn điệu thì có thể dùng trứng đã luộc chín cắt miếng cho vào salat.

Không nên ăn nhiều món trứng rán ở nhiệt độ cao, bởi cách chế biến này không tốt cho sức khỏe.

*Theo TouTiao

29/5/2017 – CỘNG ĐỒNG VN OREGON & CLARK COUNTY THAM DỰ LỄ MEMORIAL DAY TẠI VANCOUVER, WA

Memorial Day Observation – Fort Vancouver National Historic Site – May 29, 2017

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, cộng đồng Người Việt Oregon và Clark County (Vancouver) tham dự ngày Memorial Day tại Fort Vancouver National Historic Site.

Buổi lễ được tổ chức thật long trọng diễn ra từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều cùng ngày.

  • Video (Quốc kỳ VNCH trong buổi lễ)
Published on May 29, 2017

Officer Rey Reynolds sings the National Anthem during the annual Memorial Day Observance at Fort Vancouver National Historic Site on Monday morning, May 29, 2017. (Amanda Cowan/The Columbian)

  • Photo (Mary Nguyen) 

Album Photo by Mary Nguyen

More photos

BẢN TƯỜNG THUẬT BUỔI LỄ MỪNG KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQTBTD OREGON VÀ VÙNG PHỤ CẬN 27/5/2017

Trân trọng thông báo cùng quý đoàn thể:
BẢN TƯỜNG THUẬT BUỔI LỄ MỪNG KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQTBTD OREGON VÀ VÙNG PHỤ CẬN_05272017 (xem đính kèm).
Sự ủng hộ phổ biến tin tức sinh hoạt buổi lễ mừng KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQTBTD OREGON VÀ VÙNG PHỤ CẬN bằng phương tiện truyền thông của quý đoàn thể là một vinh dự cho hội chúng tôi.
Trân trọng cám ơn quý đoàn thể.
Thân ái,
Ý Phan,
Thư Ký BCH
Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB/TD Oregon Và Vùng Phụ Cận

Dự luật bảo hiểm y tế “ The Americam Healthcare Act “ (AHCA )

Dự luật bảo hiểm y tế  “ The Americam Healthcare Act “ (AHCA ) đã được Hạ viện Hoa kỳ thông qua ngày Thứ Năm, 04/05/2017 và  được chuyển lên Thượng viện để nghiên cứu và biểu quyết. 
Một trong những vấn đề quan trọng phải giải quyết là vấn đề bảo hiểm y tế cho những người có bệnh từ trước  ( Pre-Existing condition ) được để chung vào nhóm người gọi là  High Risk Pool – những người mà các công ty bảo hiểm y tế sẽ phải trả nhiều chi phí cho họ –   đã được báo cáo trong tháng Giêng 2014    khoảng 133 triệu người bị xếp vào loại này.  
Trong danh sách các loại bệnh bị coi là “ Có bệnh từ trước “,  có một căn bệnh  tên là  ANOREXIA, có tên khác là  EATING DISORDER  tức là  BỆNH RỐI LOẠN ĂN UỐNG,  bệnh này xảy ra do nguồn gốc tâm lý của người bệnh . 
Người bệnh có một căn bệnh nào đó, được bác sĩ khuyên không nên ăn uống một số thực phẩm nào đó sẽ gây hại cho sức khỏe, nhưng do người bệnh quá cẩn thận, quá lo lắng cho căn bệnh của mình nên đã tự ý đặt ra cho mình phải kiêng ăn thêm một số thực phẩm khác  để bảo đảm sức khỏe an toàn và có thể tốt hơn.   
Sự tự hạn chế ăn uống vượt quá yêu cầu của bác sĩ đã khiến cơ thể bị thiếu một số chất có thể gây hại cho cơ thể.   
Theo tinh thần của dự luật y tế mới của đảng Cộng hòa thì những người bị xếp vào loại người có bệnh từ trước sẽ phải trả lệ phí y tế hàng tháng và deductible cao hơn nhiều so với giá bảo hiểm bình thường và chính phủ hứa hẹn giao cho các tiểu bang trách nhiệm trợ giúp những nàytừ qũy  High Risk Pool Fund.  
Ông Elvis Nguyen Tran tìm được một bài viết từ nguồn THEHEALTHSITE có liên quan đến vấn dề này, xin trân trọng giới thiệu dến quí vị quan tâm.  
Nguy hại kinh hoàng từ “chế độ” ăn kiêng ít muối
Bạn có biết việc thiếu hụt quá nhiều muối trong chế độ ăn kiêng không những không đem lại cho bạn tác dụng giảm cân mà còn gây ra những vấn đề sức khỏe khác?
Muối là thứ gia vị thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. Việc phân bổ lượng muối không hợp lý trong chế độ ăn có thể gây nên những vấn đề nghiêm trọng. Sử dụng quá nhiều muối được các nhà khoa học cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vấn đề về tim mạch và thận. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một chế độ ăn quá ít muối cũng có thể mang lại những tác động tiêu cực tới sức khỏe.
Ninad Pendse, Chuyên gia y khoa kiêm nhà vật lý trị liệu tại bệnh viện Seawoods, Mumbai cho biết, muối có vai trò quan trọng duy trì điện thế tế bào, đảm bảo quá trình dẫn truyền xung động thần kinh không bị gián đoạn. Natri trong muối còn có tác dụng tăng đảm bảo quá trình chuyển hóa chất trong tế bào diễn ra thuận lợi, tăng cường dịch vị giúp ăn ngon miệng. Nếu đang sở hữu một chế độ ăn quá ít muối bạn có thể phải đối mặt với những hiểm họa sức khỏe sau:
Suy giảm chức năng hoạt động của tế bào thần kinh
Hệ thống thần kinh cách muối để hoạt động thuận lợi. Một chế độ ăn không đảm bảo bổ sung đủ lượng muối cho cơ thể sẽ ảnh hưởng tới chức năng chủ yếu hoạt động của hệ thống này.
 Mona Gohara, dược sĩ kiêm bác sĩ đa khoa tại Đại học Yale, New Haven (Mỹ) cho biết, những vấn đề bạn có thể gặp bao gồm đau nhức đầu, mất phương hướng trong mặt hoặc thậm chí hôn mê nếu thiếu muối quả trầm trọng trong một thời gian dài.
Hạn chế muối trong chế độ dinh dưỡng còn làm giảm khối lượng và hoạt tính của hệ thống thần kinh giao cảm. Đây là khu vực có vai trò chủ chốt trong việc kiểm soát huyết áp của cơ thể.
Các vấn đề về khớp
Chế độ dinh dưỡng thiếu muối cũng đem lại cho bạn những vấn đề về vận động. Debby Herbenick, nhà dược sĩ học kiêm tư vấn viên y khoa tại Đại học Indiana (Mỹ) cho biết, Khả năng vận động kém là một trong những tác dụng phụ mà cơ thể gặp phải khi thiếu muối. Không chỉ làm những nhóm cơ yếu và mỏi, tình trạng này còn có thể gây đêm những chấn thương về cơ như sưng đau và nhức mỏi.
Hạ natri trong máu
Theo chuyên gia dinh dưỡng Clare McKindley tại Trung tâm y tế Ronald Reagan UCLA, California (Hoa Kỳ), Natri trong muối là chất hóa học có tác dụng quan trọng trong việc cân bằng điện tích trong cơ thể. Giảm lượng muối tiếp nhận có thể phá hỏng sự cân bằng này, gây ra tình trạng tụt natri trong máu. Điều này gây nên những vấn đề như đau đầu, nhức mỏi cơ, ăn không ngon, nôn mửa hoặc thậm chí động kinh.
Khi lượng Natri trong máu giảm, áp lực trong thành mạch cũng giảm theo, dẫn tới tình trạng tụt huyết áp. Khi đó, những cơ quan quan trọng trong cơ thể như não, tim, thận… đều sẽ rơi vào tình trạng thiếu Oxy và dinh dưỡng.
Theo Jacqueline Bromberg, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu y khoa tại Trung tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), Natri trong máu giảm cũng khiến cơ thể không giữ được nước. Lượng nước thoát ra ngoài dưới lớp da sẽ gây ra hiện tượng phù tay, phù chân hoặc thậm chí phù toàn thân.
Các vấn đề về tim
Deborah Levy, dược sĩ học kiêm nhà tư vấn y khoa trung tâm Sức khỏe Carrington Farms cho hay, giảm lượng muối trong chế độ ăn sẽ làm gia tăng hàm lượng cholesterol trong cơ thể lên khoảng 4,6%. Không chỉ vậy, những chất béo trung tính và chất béo bão hòa trong máu cũng gia tăng gây nên nhiều hiểm họa về tim mạch hơn.
Ăn quá ít muối còn khiến thể tích máu trong cơ thể sụt giảm. Hiện tượng này làm tuyến yên và tuyến thượng thận phải hoạt động nhiều hơn nhằm giúp giữ lại lượng natri và nước để cân bằng thể tích máu. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến hai hệ thống này suy giảm chức năng và hoạt động kém hiệu quả hơn.
Phù thũng não
Tình trạng phù thũng não là hiện tượng sưng viêm phía bên trong hộp sọ và là một trong những tác động nguy hiểm nhất của việc thiếu muối lên cơ thể. Elizabeth M. Pieroth, Chuyên gia thần kinh học kiêm giám đốc chương trình điều trị các vấn đề tổn thương thần kinh tại trung tâm NorthShore, trực thuộc đại học HealthSystem tại Anh cho biết, những khối sưng viêm có khả năng làm cản trở tuần hoàn máu, khiến những mạch máu vỡ ra gây nên tình trạng chảy máu trong não.
 
(Nguồn: Thehealthsite)

Tường Trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm lần thứ 42 ngày Quốc Hận 30/4

OREGON: LỄ GIỖ TỔ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4 LẦN THỨ 42

Chiến hữu Vũ Hải (K.1/CTCT) phat1 biểu trong buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 42 tại IRCO, Portland Oregon

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon đã phối hợp với Hội Cựu Quân Cán Chính và các Hội cựu Quân Nhân tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 42 ngày Quốc Hận 30 tháng Tư  vào đúng ngày Chủ nhật 30 tháng 4 năm 2017 lúc 1:30 PM tại phòng Gym/IRCO.

Đặc biệt năm nay cùng lúc có tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị đảm trách thật trang nghiêm và trọng thể.

Trước mặt hội trường trên vách cao, lá đại kỳ Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ.  Trên bục cao phía trước lá Quốc kỳ, bàn thờ Tổ thờ các vị vua Hùng có công dựng nước và giữ nước từ hàng ngàn năm về trước.  Bàn hương án, mâm ngũ quả, nhang đèn khói hương nghi ngút.  Hai bên bàn thờ, chiêng trống, hai bục cờ xí màu sắc rồng phượng thời xa xưa.  Trông thật uy nghi!

Phía trước bàn thờ Tổ, thấp hơn là bàn thờ di ảnh 5 vị Tướng và 2 vị Tá QL VNCH.  “Sinh vi tướng, tử vi thần”.  Chiến đấu đến giờ phút cuối cùng quyết không hàng giặc, tuẫn tiết giữ tròn tiết tháo cùng vận nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Trong hội trường, hai loạt dãy ghế, đông đảo bà con đồng hương đến tham dự: từ những bậc trưởng thượng, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,các vị cựu Chủ tịch, phó Chủ tịch của VNCO, các vị đại diện Cộng đồng người Việt thuộc Clark County,  các vị đứng đầu các hội đoàn đông nghịt cả hội trường, lớp ngồi lớp đứng , ngót hơn 200 người tham dự.

Đa số các cựu quân nhân mặc thường phục hay quân phục.  Họ là những người một thời trai trẻ, xông pha nơi chiến trường quyết hy sinh xương máu diệt thù bảo vệ quê hương, và cũng một thời chịu muôn vàn khổ đau trong các trại tù cộng sản.  Quý vị sĩ quan cao cấp: cựu Trung tá Lê Văn Khương, cựu Trung tá Trương Hữu Quýnh, cựu Trung Tá Trí…

Đúng 1:30, vị Sĩ quan điều khiển buổi lễ, cựu Sĩ quan Thiết giáp Đoàn Kim Bảng tuyên bố buổi lễ bắt đầu và mời toàn thể hội trường đứng lên nghiêm chỉnh chuẩn bị chào quốc kỳ Việt Mỹ. Toán Quốc kỳ từ từ tiến đến vị trí hành lễ giữa hai hàng cựu quân nhân mặc quân phục trước bàn thờ Tổ quốc.  Vị Sĩ quan Quân lễ, cụu Sĩ quan Hoàng Tiến Phương với giọng hùng hồn rắn chắc điều khiển buổi chào Quốc kỳ và phút mặc niệm thật uy nghi hùng tráng.  Kế đến vị chỉ huy buổi lễ đã kể ra hàng loạt những tệ nạn, những thối nát, băng hoại về đạo đức từ trường học đến xã hội của một đất nước dưới bàn tay gian ác độc tài đảng trị cộng sản.

Kế đến là lời phát biểu của Chủ tịch Việt Nam Oregon, ông Từ Đức Tháo ca ngợi công đức của tiền nhân, hun đúc tinh thần yêu nước thương nòi, uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ trẻ sau này.  Đặc biệt ông nhấn mạnh đến tháng Tư đen, 30 tháng 4.  42 năm qua dân tộc đã chìm đắm trong đau khổ tận cùng.  CSVN khủng bố đàn áp dân đen, dâng đất dâng biển cho Tàu cộng.  Dân tộc Việt Nam bị Hán hóa.  Ngày nào còn Cộng sản thì họa mất nước không còn bao lâu.

Trong buổi lễ, ông Phạm Quốc Nam, cựu Đại úy Hải quân đã trình bày cho cử tọa xem hai đoạn phim, người trong nước lòng căm hờn sôi sục với bọn cộng sản và không tiếc lời ca tụng lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Ông Huỳnh Quốc Bình, cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Oregon, lúc nào cũng dành cho chế độ CSVN những lời lên án hùng hồn đanh thép phát xuất từ trái tim, tấm lòng của một công dân Việt Nam Cộng Hòa yêu chuộng hòa bình, công lý, căm hờn bọn cộng sản độc tài gian ác.

Ông Vũ Hải, cựu Sĩ quan Chiến tranh Chính trị, thuật lại những ngày tháng nghiệt ngã trong lao tù cộng sản nơi đất bắc.  Nơi ấy ông đă gặp những thường dân cho biết họ lấy làm thất vọng vì miền Nam tự do đã đánh mất cơ hội giải thoát họ ra khỏi ách cai trị độc ác của cộng sản.

Bà Tâm, phu nhân của cựu Thiếu Tá Nguyệt, kể lại những lúc đi thăm anh ruột và anh rễ tại các trại tù từ Bù Gia Mập đến đất bắc xa xôi. Thật xúc dộng khi nghe bà thuật lại cơ duyên gặp người tù, cựu Thiếu tá Nguyệt, trong những lần cùng đi thăm nuôi với má của anh…

Cháu Ninh Mai Thảo (Sandy) đại diện cho giới trẻ sinh ra và trưởng thành trên đất nước Hoa Kỳ nói lên hiểu biết của cháu về chính thể Việt Nam Cộng Hòa qua quá trình sinh hoạt trong hội sinh viên và cộng đồng.  Cháu mong bậc ông bà, cha mẹ nên khuyên con cháu mình dự những buổi lễ Giỗ Tổ, Tết cổ truyền và Tưởng niệm Quốc hận 30/4 để biết về cội nguồn dân tộc và biết tại sao chúng ta lại phải sống xa quê hương Việt Nam, nơi ấy không có tự do tôn giáo, không có tự do ngôn luận và quyền con người.  Từ đó, dấn thân vào con đường tranh đấu lẽ phải cho dân tộc Việt Nam.

Bốn ca sĩ Hoài Trang, Lệ Hải, Thu Tâm và Tuyết Lan của Ban chấp hành VNCO đã thay phiên nhau trình bày những ca khúc rất ý nghĩa và phù hợp với Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận.  Nghe nhạc, nhớ đến những cảnh đời đau khổ của dân tộc mà lòng đầy ưu tư và xúc động.  Buổi lễ đã kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

 

Từ Đức Tài

Portland ngày 3 tháng 5 năm 2017

Hình ảnh Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm Ngày QuốcHận 30/4 Lần Thứ 42 T5ai Portland, OR

Hình ảnh của Vương Hùng: Biểu tình ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon.

Hình ảnh của Mary Nguyen: CĐVN-OR-Biểu tình chống Tàu Cộng & Việt Cộng